Gmina Perzów - nieoficjalny serwis informacyjny
 
 


CHARAKTERYSTYKA  GMINY PERZÓW

Gmina Perzów, położona jest w południowej części województwa wielkopolskiego w powiecie kępińskim. W zachodniej części gmina graniczy z województwem dolnośląskim gminą Syców i gminą Dziadowa Kłoda, zaś w południowej części z województwem opolskim gminą Namysłów, od strony północnej gmina graniczy z gminą Kobyla Góra, powiat ostrzeszowski, województwo wielkopolskie, od strony południowej z gminami Bralin i Rychtal w powiecie kępińskim województwo wielkopolskie.
Północną część gminy otaczają niewielkie wzniesienia tzw. Gór kocich z najwyższym punktem 220 m pond poziom morza. Środkowa i południowa część gminy to nizina /południowe krańce niziny wielkopolskiej/ z przepływającymi przez nią Białą i Czarną Widawą. W rozwidleniu tych rzek powstały pierwsze osady na przełomie XII i XIII wieku. Kroniki biskupstwa wrocławskiego notują istnienie w tych czasach takich miejscowości jak : Turkowy, Trębaczów, Koza Wielka, Słupia p/Bralinem. Do dziś w tych miejscowościach pozostały obiekty zabytkowe, godne uwagi, głównie o charakterze sakralnym.

Gmina liczy 9 wsi sołeckich, ludność 3869.

Na terenie gminy istnieją 4 szkoły podstawowe i Gimnazjum do których uczęszcza łącznie 566 dzieci. W czerwcu 1999 r. oddano do użytku nowoczesny obiekt Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Perzowie. Istnieją również 3 przedszkola samorządowe do których uczęszcza około 90 dzieci.

Na uwagę zasługuje obiekt Gminnego Ośrodka Kultury w Perzowie. Część obiektu to sala sportowa przystosowana do organizowania zawodów sportowych takich dyscyplin jak : piłka siatkowa, koszykowa, ręczna. W Ośrodku Kultury działa wiele kół zainteresowań. Szczególne osiągnięcia odnoszą dzieci zrzeszone w kole plastycznym, zdobywając nagrody ogólnopolskie oraz międzynarodowe oraz sekcji tanecznej.

Gmina nie jest bogata w zasoby naturalne. Występują tu jedynie /w północnej i południowej części/ żwiry i piaski budowlane. Środkowa część gminy - wieś Perzów, Domasłów, Miechów cechują urodzajne ziemie pszenno buraczane.
W pozostałych miejscowościach, mimo gorszych klas, ziemie utrzymuje się w dobrej kondycji. Z rolnictwa utrzymuje się około 40 % mieszkańców gminy.

Powierzchnia gminy Perzów to 7500 ha z czego 6243 ha to użytki rolne, 1387 ha łąki i pastwiska oraz 691 ha lasy. Gmina jest terenem typowo rolniczym. Nie notuje się tu istnienia przemysłu.

Istnieją zakłady o charakterze rzemieślniczym, głównie branży stolarskiej
i tapicerskiej. Do największych zakładów zalicza się WIKI-MET i Firmę produkcyjną BEN. Cała gmina jest zwodociągowana. Mamy nowoczesną oczyszczalnią ścieków w Perzowie, skanalizowane 2 wsie sołeckie. Dobrze rozwinięta jest sieć telefoniczna.

Przez północną część gminy przebiega droga krajowa Nr 8 Warszawa Wrocław. Istnieje tu dobra komunikacja. Przy drogach tych dobrze rozwinięta jest sieć lokali gastronomicznych, główne przy drodze krajowej Nr 8 /z miejscami noclegowymi wieś Słupia p/Bralinem/.

Ciekawe ukształtowanie gminy, dużo zieleni, lasy bogate w runo leśne, niezwykle czyste powietrze, czyste wody . Rzeka Czarna i Biała Widawa zaliczane są do rzek I klasy czystości wód/. Bezpośrednie sąsiedztwo z gminą Kobyla Góra /zalew wodny/ sprzyja rozwojowi turystyki i agroturystyki.

Gmina posiada opracowane Studium Uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego obejmujące duże tereny pod budownictwo rzemieślnicze i usługowe z możliwością zabudowy przy drodze krajowej Nr 8 /korzystne położenie/, posiadające również podstawowe uzbrojenie /energia elektryczna, woda, drogi utwardzone/.

Na terenie gminy działa 7 ochotniczych Straży Pożarnych w tym 2 należące do krajowego systemu ratownictwa gaśniczego.


Źródło: Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Perzów